Marketing

MARKETING
Domeniul fundamental: ŞTIINȚE ECONOMICE
Domeniul de licenţă: Marketing
Durata studiilor: 3 ANI
Forma de învățământ: Cu Frecvenţă (IF) sau Cu Frecvenţă Redusă (IFR)
Programul de studii de licenta „Marketing” asigură, prin disciplinele propuse, formarea unor competenţe generale, de cunoaştere, respectiv de analiză şi interpretare, şi a unor competenţe de specialitate care se concretizează în dobândirea de cunoştinţe specifice domeniului, deprinderea modalităţilor de investigare a fenomenelor economice în general şi a celor din domeniul marketingului în special, precum şi în dezvoltarea aptitudinilor de execuţie şi a celor organizatorice.
Competenţe asigurate prin programul de studii
1. Competenţe profesionale:
✓ Cunoasterea, intelegerea conceptelor, teoriilor, metodelor de baza ale domeniului si ale ariei de specializare; utilizarea lor adecvata in comunicarea profesionala;
✓ Utilizarea instrumentelor si a aplicațiilor informatice in activitațile de marketing;
✓ Culegerea ,analiza si interpretarea informațiilor de marketing privind organizația si mediul;
✓ Fundamentarea si elaborarea mix-ului de marketing;
✓ Utilizarea tehnicilor de marketing;
✓ Organizarea activitaților de marketing in cadrul organizației.
2. Competenţe transversale:
✓ Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila;
✓ Identificarea rolurilor si responsabilitatilor într-o echipa plurispecializata si aplicarea de tehnici de relationare si munca eficienta în cadrul echipei;
✓ Identificarea oportunitatilor de formare continua si valorificarea eficienta a resurselor si tehnicilor de învatare pentru propria dezvoltare.
Statut profesional conform Clasificarii Ocupaţiilor din România
✓ Specialist marketing,
✓ Manager de produs,
✓ Referent de specialitate in marketing,
✓ Organizator de protocol,
✓ Organizator targuri si expozitii
Examenul de licență
Finalizarea studiilor pentru programul de studiu ”Marketing” se face prin examen de licenţă, desfăşurat în baza Regulamentului privind organizarea examenului de licenţă, ca examen sumativ care certifică asimilarea competenţelor cognitive şi profesionale care corespund calificării universitare. Examenul de licenţă se organizează anual, în două sesiuni – iulie şi februarie - şi constă în două probe:
1) proba scrisă pentru evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate; 2) proba orală de pregătire şi susţinere a lucrării de licenţă se face pe baza tematicii pentru lucrările de licenţă şi lista conducătorilor ştiinţifici afişate la avizierul facultăţii la începutul anului universitar
Pregătirea profesională constantă a studenţilor reflectată în rezultatele la examene a condus la un număr ridicat de absolvenţi şi licenţiaţi ai facultăţii noastre. Ponderea de promovare a examenului de licenţă în totalul celor care s-au prezentat la această probă în ultimele trei promoţii (sistem Bologna) este de 99,8%.
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul II, IF
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul III, IF
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul II, IFR
PLAN DE INVĂȚĂMÂNT, anul III, IFR
Director de departament,
Lector univ. dr.
EnglishRomanian